Special Issue | Slow Management

We leven in een tijd van maatschappelijke en economische transitie, waarbij streven naar duurzaamheid centraal staat. Business as usual is geen optie. Netwerken zijn de eco- nomische configuraties van de toekomst. We hebben het over de WEconomy, de economie van ‘wij samen’. Verkopen van diensten komt in de plaats van het ‘schuiven van dozen’ met goederen. Mensen gaan zelf aan de slag om energie, zorg of transport te organiseren, in alle openheid en in samenspraak met elkaar. Een steeds bredere beweging van ‘anders- zoekenden’ stelt conventionele manieren van organiseren ter discussie, en denkt en werkt vanuit andere waarden en principes.

Een andere economie in wording vraagt om het overdenken van de basis van onze econo- mie. Zoeken naar andere transactiemodellen leidt ertoe, dat we ons organisatorisch anders tot elkaar gaan verhouden. Op alle mogelijke plekken in de maatschappij ontstaan nieuwe manieren van organiseren. Zo ontstaan Nieuwe Business Modellen, waarbij niet alleen monetaire waarde, maar bijvoorbeeld ook sociale en ecologische waarde wordt gecreëerd. Aan probeersels geen gebrek. Energie-coöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Stadslandbouwinitiatieven worden gekoppeld aan praktijkonderwijs voor kin- deren en buurthulp. Juist nu de overheid zich terugtrekt, de financiële middelen opdrogen en we steeds meer digitaal met elkaar ver- bonden zijn, ontstaat een doe-het-zelf-organisatiemodel. Kern van deze ontwikkelingen is dat we werken aan een generatie transactiemodellen die wederkerige waardecreatie mogelijk maakt. Deze modellen dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vragen en uitdagingen.


Download en lees het hele artikel: